RB Naziv obrasca
1 Bilans stanja, bilans uspeha i statisticki aneks za privredna lica
2 Obrazac iepdv - prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
3 Obrazac mun - prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu
4 Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
5 Pp od - poreska priajava o obracunatim i placenim doprinosima
6 Pp opj - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade
7 Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku
8 Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta
9 Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije
10 Obrazac eppdv prijava za evidentiranje obveznika - poreza na dodartu vrednost.pdf
11 Obrazac jrpps 1 - registraciona prijava osnivanja preduzetnika
12 Overeni potpisi lica ovlascenih za zastupanje
13 Pp od 1 - poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
14 Pp opj4 - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
15 registraciona prijava prevodjenja preduzetnika
16 Zahtev za izvod iz registra
17 Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta
18 Zahtev za registraciju promene podataka privrednog drustva